html
html

OPĆI UVJETI

    Opći uvjeti za korištenje AZM-Kartice i KARTE 40

      1.     Definicije

1.1. "AZM" je društvo AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ d.o.o., Garićgradska 18, 10 000 Zagreb, OIB: 82667270868.

1.2.  "Opći uvjeti" su  Opći uvjeti za korištenje AZM-Kartice i KARTE 40.

1.3. „Kartica“ je AZM-Kartica i/ili KARTA 40.

1.4.   "AZM-Kartica" je elektronsko sredstvo za plaćanje cestarine na Autocesti Zagreb-Macelj koje se izdaje korisniku od strane AZM-a. AZM-Kartica radi na principu„Smart-Card tehnologije“ putem koje se elektronski pohranjeni podaci na kartici iščitavaju, bez umetanja kartice u čitač, magnetskim skeniranjem kartice, stavljanjem u neposrednu blizinu čitača. AZM-Kartica je elektronska isprava koja sadrži saldo kojeg je korisnik unaprijed platio prilikom izdavanja AZM-Kartice ili nadoplatio na već postojeću AZM-karticu. Kartica i iznos novca na kartici isključivo se koristi za plaćanje cestarine na Autocesti Zagreb-Macelj te se ne može koristiti za plaćanje cestarine na ostalim autocestama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

1.5. "KARTA 40" je elektronski zapis  s pohranjenim dokazom o unaprijed plaćenoj cestarini za određeni broj prolazaka nekom od dionica autoceste Zagreb-Macelj u vremenski ograničenom razdoblju  koja se izdaje korisniku od strane AZM-a. KARTA 40 radi na principu „Smart-Card tehnologije“ putem koje se elektronski pohranjeni podaci na kartici iščitavaju, bez umetanja kartice u čitač,  magnetskim skeniranjem kartice, stavljanjem u neposrednu blizinu čitača. Kupnjom KARTE 40  stječe se pravo na 40 prolazaka određenim dionicama autoceste Zagreb-Macelj  unutar razdoblja od 40 dana. Karta 40 prodaje se i obnavlja po cijeni  koja je u odnosu na iznos redovne cestarine za određene dionice umanjena za 40% ili drugi iznos koji će biti određen kasnijim izmjenama Općih uvjeta. KARTA 40 može biti korištena  samo za prolazak  određenim dionicama autoceste Zagreb-Macelj za prvu i drugu skupinu vozila. AZM će odrediti dionice autoceste na kojima će se koristiti KARTA 40. Druga roba i usluge ne mogu biti plaćene KARTOM 40. KARTA 40 se ne može koristiti na ostalim autocestama u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu.

1.6.  "Naplatna mjesta" su mjesta za naplatu korištenja autoceste i/ili uređaji za naplatu na kojima je dozvoljeno plaćanje Karticom.

1.7.  "Korisnik" je svaka fizička ili pravna osoba koja posjeduje Karticu . Kartica glasi na donositelja.

1.8.  "Elektronski Sustav Naplate Cestarine" je sustav kojim se organizira plaćanje Cestarine putem središnjeg servera, a koji je povezan sa svim Naplatnim mjestima AZM-a. Svaka Cestarina plaćena Karticom  na određenoj dionici autoceste pohranjuje se na središnji server. AZM ne vodi osobne račune Korisnika u okviru Elektronskog Sustava Naplate Cestarine. Iznos raspoloživ za plaćanje cestarine, odnosno preostali broj odobrenih prolazaka u određenom vremenskom razdoblju evidentira se samo na AZM-Kartici odnosno  KARTI 40. O ovim iznosima AZM ne vodi posebnu evidenciju.

1.9. "Cestarina" je cijena utvrđena odlukom AZM-a o visini i strukturi Cestarine za korištenje Autoceste Zagreb-Macelj prema važećem cjeniku AZM-a. Cestarina uključuje porez na dodanu vrijednost (PDV). Važeći cjenik AZM-a čini sastavni dio ovih Općih uvjeta.

1.10. "Korisnička pretplata" je Cestarina plaćena unaprijed i evidentirana na Kartici prilikom njenog izdavanja ili obnove.

1.11. "Autocesta“ je Autocesta Zagreb-Macelj određena njezinim ulaznim i izlaznim točkama na Naplatnim stanicama Zaprešić, Mokrice, Sveti Križ Začretje,  Krapina, Đurmanec i Trakošćan.

1.12. "Operator" je društvo Egis Road Operation Croatia d.o.o., Zagreb, Martićeva 47, koje u ime i za račun AZM-a izdaje i organizira korištenje AZM-Kartica.

      2.    Izdavanje AZM - Kartice i KARTE 40

2.1. AZM odlučuje o zahtjevu za kupnju Kartice i ovlašten je odbiti prodati Kartice ili obnoviti saldo na AZM-Kartici, odnosno broj prolazaka na KARTI 40 zbog opravdanih razloga, koji uključuju, ali nisu ograničeni na slučajeve sumnje na zloupotrebu Kartice, prijevarno postupanje prilikom njenog izdavanja ili obnove Korisničke pretplate ili na slučajeve zamjene postojećeg sustava naplate novim sustavom naplate Cestarine.

2.2. Podnošenjem zahtjeva za kupnju  Kartice ili za obnovu salda na Kartici, odnosno broja prolazaka na postojećoj KARTI 40, Korisnik prihvaća prava i obaveze iz ovih Općih uvjeta o čemu je dužan obavijestiti i sve treće osobe kojima Karticu ustupi na korištenje. Prihvatom ustupljene Kartice treća osoba stupa u prava i obveze Korisnika te prava i obveze iz ovih Općih uvjeta.

3.    Odgovornost Korisnika i AZM-a

3.1. Korisnik je ovlašten koristiti Karticu za plaćanje Cestarine samo u slučaju evidentiranog pozitivnog salda Korisničke pretplate na Kartici kojeg su on sam ili osoba koja mu je Karticu ustupila  prethodno uplatili. Korisnik odgovara AZM-u za njeno korištenje protivno Općim uvjetima te je dužan nadoknaditi AZM-u svu štetu nastalu uslijed korištenja Kartice protivno Općim uvjetima.

3.2. U slučaju privremenog prekida rada Elektronskog Sustava Naplate Cestarine, AZM će ukloniti kvar u najkraćem mogućem roku. AZM ne odgovara za štetu koju Korisnik pretrpi zbog nemogućnosti korištenja Kartice za vrijeme prekida rada Elektronskog Sustava Naplate Cestarine pod pretpostavkom da  takav prekid nije rezultat namjere ili krajnje nepažnje AZM-a .

3.3.   AZM jamči Korisniku povjerljivost i tajnost svih podataka koji se odnose na plaćanja izvršena putem Elektronskog Sustava Naplate Cestarine i njihove iznose sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

      4.  Korištenje Kartice i pretplata

4.1. AZM-Kartica izdaje se na neodređeno vrijeme, dok se KARTA 40 izdaje na vremenski ograničeno razdoblje od 40 dana  koje se može produživati.

4.2. Uz prava iz članka 2.2. ovih Općih uvjeta, AZM je ovlašten privremeno ili trajno ograničiti ili onemogućiti korištenje Kartice ili oduzeti Karticu Korisniku zbog opravdanih razloga koji uključuju, ali nisu ograničeni na slučajeve opravdane sumnje na zloupotrebu Kartice, prijevarno postupanje prilikom njenog izdavanja ili obnove Korisničke pretplate, ili slučajeve kada AZM namjerava zamijeniti postojeći sustav naplate putem AZM-Kartica ili KARTI 40 novim sustavom naplate Cestarine.

4.3.   Nakon proteka roka od 40 dana ili korištenjem KARTE 40 za  svih  40 plaćenih  prolazaka (što ranije nastupi), KARTA 40 prestaje vrijediti bez posebne obavijesti Korisniku neovisno o eventualno neiskorištenom broju prolazaka. Korisnik može obnoviti broj prolazaka na KARTI 40 neograničeni broj puta pod uvjetima koji će vrijediti u vrijeme zahtjeva za obnovu.

AZM-Kartica se može koristiti za plaćanje Cestarine ako je saldo na kartici jednak ili prelazi cijenu određenog prolaza. Ako Korisnik ne želi obnoviti saldo kartice, a ostatak salda je nedovoljan za plaćanje Cestarine za korištenje Autoceste, korisnik je dužan platiti Cestarinu drugim sredstvom plaćanja. U tom slučaju Korisnik nema pravo na popust za plaćanje cestarine  prema uvjetima koje priznaje AZM kartica, a  AZM nije dužan vratiti Korisniku neiskorišteni iznos salda evidentiran na AZM-Kartici.

 Ukoliko dođe do ukidanja mogućnosti naplate cestarine Karticom od strane AZM-a, a Korisnik u tom trenutku na AZM-Kartici ima neiskorišteni saldo ili neiskorišteni broj prolazaka na KARTI 40, isti je ovlašten vratiti karticu AZM-u ili Operatoru na mjestima prodaje. AZM će vratiti Korisniku neiskorišteni iznos salda ili protuvrijednost za neiskorišteni broj prolazaka koji je evidentiran na Kartici umanjen za odobreni popust prilikom izdavanja konkretne Kartice. AZM će vratiti neiskorišteni iznos salda svakom Korisniku AZM-Kartice koji takvu Karticu vrati AZM-u ili Operatoru u roku od 30 dana od ukidanja mogućnosti naplate Cestarine AZM-Karticom ili KARTOM 40. Isplatom neiskorištenog iznosa salda s vraćene Kartice umanjenog za odobreni popust Korisniku su u cijelost ispunjene sve obveze AZM-a prema svakom Korisniku odgovarajuće AZM-Kartice ili KARTE 40 u slučaju ukidanja mogućnosti plaćanja Cestarine AZM-Karticom ili KARTOM 40. AZM će isplatiti Korisniku neiskorišteni saldo Kartice samo u slučaju vraćanja predmetne kartice AZM-u ili Operatoru. 

 Napomena : U slučaju gubitka ili krađe Kartice ne postoji pravo Korisnika na naknadu neiskorištenog salda. AZM ne vodi osobne račune za bilo koju Karticu ili bilo kojeg Korisnika. Isto se primjenjuje i u slučaju fizičkog oštećenja Kartice na način da Elektronski Sustav Naplate Cestarine i prateći uređaji i oprema ne mogu iščitati iznose koji su eventualno uneseni u Kartice. Gubitak preostalog iznosa je na teret Korisnika osim u slučaju kada je šteta uzrokovana grubom nepažnjom ili namjerom AZM-a ili Operatora.

4.4.  Prilikom izdavanja Kartice Korisnik je dužan deponirati sredstva kod AZM-a koja pokrivaju troškove izdavanja kartice u visini koju utvrdi AZM. Kartica je vlasništvo AZM-a. Prilikom vraćanja fizički neoštećene Kartice, pri čemu se ne uzima u obzir trošenje nastalo njenom uobičajenom uporabom, AZM će vratiti Korisniku uplaćeni depozit. Isplatom depozita Korisniku koji vrati Karticu u cijelosti su ispunjene sve obaveze AZM-a prema Korisniku s osnove povrata Kartice. U slučaju gubitka Kartice AZM zadržava depozit.

4.5.  AZM će utvrditi najniži iznos Korisničke pretplate za AZM-Karticu. Taj je najniži iznos promjenjiv i može biti smanjen  ili povećan odlukom AZM-a. Najniži iznos Korisničke pretplate bit će određen prilikom prvog unosa salda u Karticu i za svaku naknadnu obnovu salda na Kartici. Unaprijed plaćen ili nadoplaćen iznos na AZM-Kartici mora biti višekratnik broja 50.

4.6.   Korisniku može biti izdano više AZM-Kartica ili KARTI 40.

4.7.   Prilikom kupnje AZM-Kartice ili KARTE 40 te prilikom obnove salda ili broja prolazaka AZM će Korisniku izdati račun s naznačenim iznosom vrijednosti Cestarine ili brojem prolazaka koji će se unijeti u Karticu, a koji će sadržavati sljedeće: iznos Cestarine, iznos eventualnog popusta, iznos s uračunatim popustom uvećan za eventualni depozit i iznos PDV-a na tako obračunati iznos. Prilikom korištenja AZM-Kartice ili KARTE 40 cijena usluge za određenu dionicu Autoceste bit će izračunata na Naplatnom mjestu pri čemu će se potvrda izdati putem Elektronskog Sustava Naplate Cestarine. Cijena usluga na takvom računu bit će izražena bez popusta.  Svaki Korisnik ili donositelj AZM-Kartice ili KARTE 40 je dužan provjeriti sadržaj svake potvrde koju dobije putem Sustava Naplate Cestarine na Naplatnom mjestu. Sve nepravilnosti na potvrdi izdanoj od strane Elektronskog Sustava Naplate Cestarine Korisnik je dužan reklamirati odmah na Naplatnom mjestu gdje je potvrda izdana.

4.8.   AZM neće izdavati sažetke ili mjesečna izvješća o saldu evidentiranom na AZM-Kartici ili KARTI 40, prolascima Autocestom koji su plaćeni karticom ili o neiskorištenom iznosu salda kartice za bilo koje razdoblje korištenja AZM-Kartice ili KARTE 40.

4.9.   AZM će, u slučaju da to ocijeni potrebnim, na Naplatna mjesta postaviti odgovarajuće tehničke uređaje (uključujući, ali ne ograničavajući se na video opremu) radi nadzora propisanog načina korištenja Kartice.

          5.   Odgovornost Korisnika

5.1.  Kartica je vlasništvo AZM-a i može biti korištena samo uz odobrenje AZM-a. Korisnik je odgovoran za svako neovlašteno ili nezakonito korištenje Kartice. U slučaju postojanja opravdane sumnje na zloupotrebu  Kartice ili prijevarno postupanje prilikom njenog izdavanja ili obnove Korisničke pretplate, Korisnik Kartice dužan je postupiti po zahtjevu zaposlenika AZM-a ili Operatora i predočiti im svoju osobnu iskaznicu ili putovnicu te predati Karticu, a AZM je ovlašten onemogućiti daljnje korištenje Karticom.

5.2.  U slučaju gubitka ili krađe Kartice, Korisnik je dužan o tome obavijestiti AZM na najbrži mogući način (telegramom, e-mailom, telefaksom itd.).

5.3.  Korisnik je odgovoran za fizičko oštećenje Kartice uslijed kojeg ista ne može biti korištena u Elektronskom Sustavu Naplate Cestarine, kao i za gubitak ili krađu Kartice.

5.4. Po primitku pisane obavijesti o njenom gubitku ili krađi AZM će blokirati korištenje Kartice. AZM će naplatiti naknadu Korisniku koji zahtjeva blokiranje korištenja Kartice.

      6.   Završne odredbe

6.1.   AZM je ovlašten dopuniti i/ili izmijeniti Opće uvjete. Izmjene i dopune Općih uvjeta  bit će objavljene na Naplatnim mjestima, te na web stranici AZM-a www.azm.hr. Opći uvjeti s izmjenama i dopunama obvezuju sve Korisnike i AZM od dana objave.

7.    Rješavanje sporova

       7.1. Za sve sporove nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

 
 
Primjenjivo od travnja 2020.